نمونه سوالات آزمون ورودی دبیرستان
نمونه سوالات آزمون ورودی سال 95-94
کلید نمونه سوالات آزمون ورودی
نمونه سوالات پایه نهم
کتاب نمونه سوالات تشریحی سال نهم سال 95
کلید کتاب نمونه سوالات تشریحی سال نهم (سال 95)
نمونه سوالات پایه دهم
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 93-92
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 92-91
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 91-90
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 90-89
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 89-88
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 88-87
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 95-94
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
امتحان پایانی فیزیک رشته ریاضی سال تحصیلی 97-96
امتحان پایانی فیزیک رشته تجربی سال تحصیلی 97-96
نمونه سوالات پایه یازدهم
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 95-94
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 93-92
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 92-91
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 91-90
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 90-89
سوالات امتحانات نهایی خرداد 89
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 89-88
سوالات امتحانات نهایی خرداد 88
سوالات امتحانات نهایی خرداد 87
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
سوالات امتحانات نهایی خرداد 95
جزوه مبانی کامپیوتر
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
نمونه سوالات پایه دوازدهم
سوالات امتحانات نیمسال اول(دروس عمومی)سال تحصیلی 94-93
سوالات امتحانات نیمسال اول(دروس تخصصی)سال تحصیلی 94-93
سوالات امتحانات نیمسال دوم(دروس عمومی)سال تحصیلی 94-93
سوالات امتحانات نیمسال دوم(دروس تخصصی)سال تحصیلی 94-93
سوالات امتحانات نیمسال اول(دروس عمومی)سال تحصیلی 95-94
سوالات امتحانات نیمسال اول(دروس تخصصی)سال تحصیلی 95-94
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 93-92
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 92-91
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 90-89
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 89-88
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 88-87
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
سوالات امتحانات نهایی خرداد 95
null
سوالات امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
سوالات امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
داوطلبان ارجمند شرکت در آزمون ورودی دبیرستان غیردولتی البرزنو می توانند از طریق لینک زیر در آزمون ورودی دبیرستان ثبت نام کنند.

برای مشاهده نتایج آزمون های صبحگاهی، ماهانه و مستمر به سامانه مرکز آموزشی البرزنو مراجعه کنید.